หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 

โทร : 055-831-209
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ค่ะ ^__^
 
 
 
 


นายยศวรรธน์ รักษาพล
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น)
 
 


นางสาวกัญจนิกุญช์ หลินศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)


 
พ.จ.ท.สัมพันธ์ ม่วงสวัสดิ์
นักป้องกันบรรเทาสาธาณภัยปฏิบัติการ


 
นางรุ้งเพชร ทับทิมเทศ
นิติกรชำนาญการ


 
นางสาวกันตพัฒน์ ปานทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


 
นางสายทิพย์ เป็งเนตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


 
นางรสจิรา รินทร์ศิริธรรรม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


 
นางสาวธัญญาพร เภารอด
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ


 
พ.จ.ท.ธงชัย ชูแสงจันทร์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยปฏิบัติงาน


 
นางสุกัญญา กาติ๊บ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


 
นางจิตรา เป็งแก้ว
นักการ