หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 

โทร : 055-831-209
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ค่ะ ^__^
 
 
 
 


นายสุระชัย ม่วงมันดี
ประธานสภา อบต.
 


นายจำเริญ จันทร์รุ่งเรือง
รองประธานสภา อบต.


นางสาวอัญชลี ยาเภา
เลขานุการสภา อบต.
 
 


นายมานิตย์ อ่วมพรม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายบุญนาม ดีประเสริฐ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นางสาวญานิศา จีวะสังข์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายปียศักดิ์ ภูพืช
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายประสงค์ เงินยวง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายประนอม บุญจันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นางสายัณ กลิ่นหอม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายบุญเลิศ สุขแดง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


นายสมจินต์ อินทิม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6