หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 

โทร : 055-831-209
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ค่ะ ^__^
 
 
 
   
 
แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เพิ่มเติม  [ 31 ต.ค. 2562 ]   
 
โครงการอบรมสัมมนา ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 30 ต.ค. 2562 ]   
 
แจ้งแนวทางการใช้แฟลตฟอร์มออนไลน์ และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากล  [ 30 ต.ค. 2562 ]   
 
แจ้งเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เภสัชกรในโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุข พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะในการจัดการทางเภสัชกรรมในหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  [ 30 ต.ค. 2562 ]   
 
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย  [ 30 ต.ค. 2562 ]   
 
ขอเน้นย้ำแนวทางการดำเนินงานป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค  [ 29 ต.ค. 2562 ]   
 
การมอบเกียรติบัตรการประดวดผลงานวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัยและสถานศึกษาต้นแบบ  [ 28 ต.ค. 2562 ]   
 
สโมสรฟุตบอลเซาเทิร์นบีช เอฟซี ได้รับเชิญจากผู้จัดการแข่งขันฟุตบอลยุวชนโลกให้เข้าร่วมการแข่งขันรายการ NORWAY CUP 2020  [ 28 ต.ค. 2562 ]   
 
ครอบครัวไทยในยุคเปลี่ยนผ่านทางสังคม Thai Family in Social Transition  [ 28 ต.ค. 2562 ]   
 
การกำหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในระยะยาว และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 24 ต.ค. 2562 ]   
 
การจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม -ธันวาคม ๒๕๖๒  [ 24 ต.ค. 2562 ]   
 
แผนเตรียมพร้อมทรัพยากรด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและอื่น ๆ พ.ศ. 2562 - 2565  [ 24 ต.ค. 2562 ]   
 
แนวทางการดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่่ประสบภัยพิบัติ อุทกภัย  [ 24 ต.ค. 2562 ]   
 
การดำเนินงานตามโครงสร้างการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ  [ 24 ต.ค. 2562 ]   
 
โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารท้องถิ่นระดับสูง ผู้นำที่มีสมรรถนะสูง The Executives High performance หรือ EHP รุ่นที่ 2  [ 22 ต.ค. 2562 ]   
 
โครงการอบรมหลักสูตร การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Perdonnel Administration รุ่นที่ 10 - 16  [ 22 ต.ค. 2562 ]   
 
การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด  [ 22 ต.ค. 2562 ]   
 
ประกาศศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา และประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  [ 22 ต.ค. 2562 ]   
 
การออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเป็นประเภทอุปโภค  [ 22 ต.ค. 2562 ]   
 
การลงบันทึกข้อมูลผู้มีภาวะพึ่งพิง  [ 22 ต.ค. 2562 ]   
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 265