หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 

โทร : 055-831-209
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ค่ะ ^__^
 
 
 
   
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันควบคุมโรคไข้หูดับจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 16 ส.ค. 2562 ]    
 
คณะอนุกรรมการสื่อสารสู่สาธารณะและผลักดันนโยบายสาธารณะภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการควบคุมป้องกันโรคขาดไอโอดีน  [ 16 ส.ค. 2562 ]    
 
จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการประสานและบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษา  [ 16 ส.ค. 2562 ]    
 
การประกวดนวัตกรรมทักษะทางการลูกเสือ D.I.Y By Scout  [ 16 ส.ค. 2562 ]    
 
โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษา ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562  [ 14 ส.ค. 2562 ]    
 
การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ  [ 14 ส.ค. 2562 ]    
 
ซักซ้อมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยและปลูกฝังการคัดแยกขยะให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 14 ส.ค. 2562 ]    
 
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดค่ายกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน  [ 14 ส.ค. 2562 ]    
 
นโนบายการบริหารงานบุคคล  [ 14 ส.ค. 2562 ]    
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และรณรงค์การสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หูดับ Streptococcus suis  [ 14 ส.ค. 2562 ]    
 
กำหนดแผนการจัดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศึกษารุ่นที่ 26  [ 14 ส.ค. 2562 ]    
 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศเพื่อนบ้าน  [ 13 ส.ค. 2562 ]   
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย เพิ่มเติม รุ่นที่ 41 - 45  [ 9 ส.ค. 2562 ]   
 
มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3  [ 9 ส.ค. 2562 ]   
 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพ:ท้องถิ่นไทยร่วมใจป้องกันภัยและเฝ้าระวังไข้หวัดนกแบบบูรณการ  [ 7 ส.ค. 2562 ]   
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV  [ 7 ส.ค. 2562 ]   
 
ขอความร่วมมือ อปท.ดำเนินการตอบแบบประเมินความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562.  [ 7 ส.ค. 2562 ]   
 
การฝึกออบรมหลักสูตร Singapore - Thailand Leadership Development Programme รุ่นที่ 6  [ 7 ส.ค. 2562 ]   
 
การจัดฝึกอบรม การบริหารราชการท้องถิ่น ภายใต้พระราชบัญญัติท้องถิ่นกำหนดใหม่  [ 6 ส.ค. 2562 ]   
 
กำหนดจัด การสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 6 ส.ค. 2562 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 256