หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล คอรุม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
     
 

โทร : 055-831-209
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ค่ะ ^__^
 
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
ประวัติความเป็นมาของตำบลคอรุมและหมู่บ้านภายในตำบล มีการเล่านิทานสืบต่อกันมาของแต่ละหมู่บ้านว่า ตั้งชื่อขึ้นมาได้เพราะมีอะไรเป็นมูลเหตุสำคัญ
จากการสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลทำให้ทราบประวัติความเป็นมาในตำบลคอรุมคือ ชื่อตำบล “คอรุม”คำนี้ได้ปรากฏในการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อคราวเสด็จหัวเมืองฝ่ายเหนือ ได้กล่าวถึงชื่อ คลองคอรุม ซึ่งเป็นลำคลองที่มีความสำคัญต่อการคมนาคมและการทำมาหากินของชาวบ้านในสมัยนั้น
 
ตำบลคอรุม ได้รับจัดตั้งตามกฎหมาย พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2547 เป็น 1 ใน 11 ตำบล ของอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และได้รับการ
จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 ปัจจุบันจัดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง
 
ตำบลคอรุมตั้งอยู่ที่เลขที่ 100 หมู่ที่ 2 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ในเขตที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำน่านไหลผ่านจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ผ่านพื้นที่ตำบลคอรุม
ซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ไปทางทิศใต้ประมาณ 48 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 450 กิโลเมตร ตำบลคอรุมมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 100.50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 62,863 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคอรุมทั้งหมดจัดได้ว่ามีพื้นที่ที่ใหญ่ เมื่อเทียบกับตำบลอื่นในอำเภอเดียวกัน
 
 
"สานใจ สานพลัง เพื่อพัฒนาบ้านเกิด"

ท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก คือศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจ ตำบลคอรุมมีทั้งหมด 12 หมู่บ้านมีความหลากหลายด้านวัฒนธรรม

12 มือ หมายถึง จับมือกันเพื่อแสดงถึงความรักความผูกพัน มั่นเกลียว รวมพลังเป็นหนึ่งเพื่อพัฒนาบ้านเกิด พัฒนาชุมชน
 

 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.ไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
  ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.บ้านหม้อ และ อบต.ท่ามะเฟือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย  
 
 
 

 
   
 
เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำน่านมีสภาพราบเรียบ มีระดับความสูงของพื้นที่ที่ประมาณ 50 - 100 เมตรจากระดับน้ำทะเล บริเวณที่ติดกับแม่น้ำน่านมีสภาพเป็นพื้นที่
น้ำเคยท่วมถึงเรียกว่า "บุ่งน้ำ"; ตั้งแต่มีเขื่อนสิริกิติ์ สภาพพื้นที่น้ำท่วมไม่ถึง มีพืชพรรณและสิ่งปลูกสร้างเกิดขึ้น พื้นที่ส่วนมากใช้ทำการเกษตรโดยเฉพาะการทำนา ทำไร่
 
ภูมิอากาศตำบลคอรุมเป็นแบบฝนเมืองร้อน เฉพาะฤดูหรือทุ่งหญ้าเมืองร้อน ลักษณะเด่นของอากาศแบบนี้ คือมีฝนตกปานกลาง มีฤดูแล้งคั่นเป็นเวลา
หลายเดือน ในฤดูหนาวอากาศเย็นและแห้งแล้ง มีฝนตกน้อยกว่า 60 มิลลิเมตร สภาพภูมิอากาศของตำบลคอรุมโดยทั่วไปคล้ายกับตำบลอื่นๆ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวคือ การได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม คือลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งนำความชื้นมาในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน จากนั้นได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดพาความหนาวเย็นเข้ามาในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ และมีไต้ฝุ่นพัดพาความแห้งแล้งมาในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน
 
ประชาชน ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมและการปศุสัตว์ รองลงมาเป็นการค้ามีบางส่วนประกอบอาชีพรับจ้างในเมือง และกรุงเทพฯ นอกจากนี้
ยังมีการประกอบอาชีพทางด้านการพาณิชย์และเป็นเจ้าของผู้ประกอบการ ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี ผลผลิตทางการเกษตรในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ
 
 
   
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 9,526 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 4,551 คน คิดเป็นร้อยละ 47.77

หญิง จำนวน 4,975 คน คิดเป็นร้อยละ 52.23
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3,120 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 94.79 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านปากคลอง 643 733 1,376 588  
2   บ้านม่วงตาล 286 331 617 233
  3   บ้านกองโค 428 487 915 292  
4   บ้านป่าแต้ว 406 415 821 266
  5   บ้านท่าเดื่อ 480 518 998 278  
6   บ้านกองโค 365 430 795 239
  7   บ้านบางนา 392 403 795 290  
8   บ้านคลองกล้วย 541 576 1,117 282
  9   บ้านคลองน้ำไหล 478 509 987 296  
10   บ้านหนองลี 157 159 316 111
  11   บ้านไทรเอน 139 152 291 100  
12   บ้านบางนาเหนือ 236 262 498 145
    รวม 4,551 4,975 9,526 3,120
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10