Website Banner

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
     
 
   
     
   นายผจญ  พูลด้วง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม
 
 
     
 
   สถานที่สำคัญของตำบล

  1. วัดเอกา
2. วัดขวางชัยภูมิ
3. วัดกองโค
4. สถานีไฟฟ้าย่อย
5.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล
6. ที่ทำการ อบต.
 
 
 
     
 
   ที่ตั้ง ตำบลคอรุม

 
เลขที่ 100 หมู่ที่ 2 ตำบลคอรุม  
อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์

ตั้งอยู่ในเขตที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำน่านไหลผ่านจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้  ผ่านพื้นที่ตำบลคอรุม ซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ไปทางทิศใต้ประมาณ  48  km.และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 450 km.

 
 
     
 
   เวลา-ปฏิทิน
 
   
   
     
 
   สถิติเว็บไซต์
 
     
 
 
     
     


 

         องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์  

 

นายยศวรรธน์ รักษาพล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม

  องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม ยินดีต้อนรับ
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม   เป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อำเภอพิชัย  ที่ทำงานด้านศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ในการส่งเสริม ประสานงานด้านข้อมูล ตลอดจนการอนุรักษ์ดูแล รักษา มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น และสนับสนุนด้านงบประมาณการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม  ในการทำงานบูรณางานร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมอำเภอและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ในฐานะตัวแทนของกระทรวงวัฒนธรรม

 

         ข่าวสาร-กิจกรรม  
10-06-2557  แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560
05-01-2558  กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2558  
06-01-2558  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม  เรื่อง  การลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน  
06-01-2558  กำหนดระยะเวลาการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี 2558
19-01-2558  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศใช้แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม  
27-02-2558  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.คอรุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558
29-05-2558  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.คอรุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558
16-06-2558  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม  เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561
01-07-2558  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม  เรื่อง แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561  
01-07-2558  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม  เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  
20-07-2558  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1
29-07-2558  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.คอรุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2558
11-09-2558  ระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559
29-09-2558  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
05-10-2558  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง มอบอำนาจของนายกให้ปลัดปฏิบัติราชการแทนประจำปี พ.ศ.2559  
18-11-2558  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
   
01-12-2558  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.คอรุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2558      
05-12-2558  โครงการเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชันเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558        
16-12-2558  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559        
05-01-2559  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2559
06-01-2559  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ออกบริการจัดเก็ษภาษีประจำปี พ.ศ.2559  
05-01-2559  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของ                        ข้อมูลข่าวสาร    
01-02-2559  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.คอรุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559
08-01-2559  คำสั่งแก้ไขคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
27-01-2559  รายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอรุมประจำปี 2558   
 
16-02-2559  รายงานการประชุมสภา อบต.คอรุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2558   
01-03-2559  แผนอัตรากำลัง 3 ปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 แก้ไขปรับปรุง (ครั้งที่ 5)  
08-03-2559  รายงานการประชุมสภา อบต.คอรุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2559   
01-05-2559  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.คอรุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559  
30-06-2559  รายงานการประชุมสภา อบต.คอรุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559
 
20-07-2559  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ปี2559  
28-07-2559  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.คอรุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี2559   
30-08-2559  รายงานการประชุมสภา อบต.คอรุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559  
30-08-2559  รายงานการประชุมสภา อบต.คอรุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2559 
15-09-2559  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบรประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
30-09-2559  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
01-10-2559  ประกาศ เรื่อง โครงการพัฒนาที่สำคัญตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
 
03-10-2559  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560    
13-10-2559  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 2560    
13-10-2559  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง แผนดำเนินงานประจำปี 2560    
14-10-2559  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง การมอบอำนาจของนายกอบต.คอรุมให้ปลัดอบต.คอรุมปฏิบัติราชการแทน    
31-10-2559  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)    
31-10-2559  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)    
25-11-2559  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.คอรุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559      
30-12-2559  รายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอรุมประจำปี  2559
   
05-01-2560  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2560    
05-01-2560  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2560      
20-02-2560  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  
   
01-03-2560  แบบคำขอข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม    
27-04-2560  รายงานการประชุมสภา อบต.คอรุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560    
28-04-2560  รายงานการประชุมสภา อบต.คอรุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2560
   
01-06-2560  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน    
03-07-2560  จดหมายข่าวอบต.คอรุม เรื่อง กำหนดการออกรับภาษีนอกสถานที่ ภาษีบำรุงท้องที่,ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีป้าย    
23-08-2560  รายงานการประชุมสภา อบต.คอรุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560    
30-08-2560  รายงานการประชุมสภา อบต.คอรุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2560    
25-09-2560  รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประจำปี 2560    
28-09-2560  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   
28-09-2560  รายละเอียดประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   
29-09-2560  ผลการปะเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA ประจำปี 2560)    
29-09-2560  รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจริตปี 2560    
01-10-2560  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563    
01-10-2560  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563      
16-10-2560  รายงานข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560    
24-10-2560  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560    
27-10-2560  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561    
30-10-2560  รายงานการประชุมสภา อบต.คอรุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560
   
13-11-2560  ประุกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2561แก้ไข ครั้งที่ 1    
13-11-2560  ประุกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง แผนดำเนินงานประจำปี 2561แก้ไข ครั้งที่ 1    
19-12-2560  รายงานการประชุมสภา อบต.คอรุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560    
05-06-2561  รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560    
     
ภาพกิจกรรมกีฬา    

   

05-11-2558   ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล  รายละเอียด 
27-11-2558   ประกาศจัดจ้างวิธีสอบราคา โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมการเกษตร หมู่ที่ 2 รายละเอียด 
30-11-2558   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ปีงบประมาณ 2559 เดือน พฤศจิกายน 2558
รายละเอียด
02-12-2558   ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยายพาหนะและขนส่ง  รายละเอียด
31-12-2558   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ปีงบประมาณ 2559 เดือน ธันวาคม 2558
รายละเอียด
01-02-2559   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ปีงบประมาณ 2559 เดือน มกราคม 2559 รายละเอียด
29-02-2559   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ปีงบประมาณ 2559 เดือน กุมภาพันธ์ 2559 รายละเอียด
02-03-2559  ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดิน รายละเอียด
31-03-2559   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ปีงบประมาณ 2559 เดือน มีนาคม 2559 รายละเอียด
02-05-2559   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ปีงบประมาณ 2559 เดือน เมษายน 2559 รายละเอียด
31-05-2559   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ปีงบประมาณ 2559 เดือน พฤษภาคม 2559 รายละเอียด
30-06-2559   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ปีงบประมาณ 2559 เดือน มิถุนายน 2559 รายละเอียด
01-08-2559   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ปีงบประมาณ 2559 เดือน กรกฎาคม 2559 รายละเอียด
31-08-2559   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ปีงบประมาณ 2559 เดือน สิงหาคม 2559 รายละเอียด
30-09-2559   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ปีงบประมาณ 2559 เดือน กันยายน 2559 รายละเอียด
19-09-2559   ประกาศ อบต.คอรุม  เรื่องจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาโครงการขยายไฟฟ้ารายทาง ถนนสาย 1104 หมู่1  รายละเอียด  
01-10-2559   ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด 
02-10-2559   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ปีงบประมาณ 2559 เดือน ตุลาคม 2558
รายละเอียด
04-10-2559   ประกาศ อบต.คอรุม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายละเอียด 
04-10-2559   ประกาศ อบต.คอรุม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน รายละเอียด
30-11-2559   ประกาศ อบต.คอรุม  เรื่อง ประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9  รายละเอียด
30-11-2559   ประกาศ อบต.คอรุม  เรื่อง ประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10
รายละเอีย
23-11-2560   ประกาศ อบต.คอรุม  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบ
                      ผิวดินขนาดใหญ่  บ้านปากคลอง หมู่ที่ 1
รายละเอียด
24-11-2560   ประกาศ อบต.คอรุม เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบ
                      บาดาลขนาดใหญ่  บ้านป่าแต้ว หมู่ที่ 4
รายละเอียด
27-11-2560   ประกาศ อบต.คอรุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบ
                      บาดาลขนาดใหญ่ บ้านกองโค หมู่ที่ 6
รายละเอียด
28-11-2560   ประกาศ อบต.คอรุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
                      บ้านคลองกล้วย  หมู่ที่ 8
 
รายละเอียด
18-12-2560   ประกาศ อบต.คอรุม เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)
                       จำนวน 1 คัน
รายละเอียด 
24-01-2561   ประกาศ อบต.คอรุม เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐของ
                      อบต.คอรุม จัดซื้อพร้อมติดตั้งหลอด LED Street ligth ขนาด 18 วัตต์  จำนวน 1,200 หลอด 
รายละเอียด
07-06-2561   ประกาศ อบต.คอรุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้าน
                      แบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลบ.ม. บ้านป่าแต้ว หมู่ที่ 4 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
รายละเอียด
07-06-2561   ประกาศ อบต.คอรุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้าน
                      แบบผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลบ.ม. บ้านปากคลอง หมู่ที่ 1 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

รายละเอียด
   
     
 
 
         คลิปวีดีโอ  
 
 

  โครงการตำบลสุขภาวะ อบต.คอรุม   
  คลิปจาก Youtube
โพสโดย คุณปวีณา เกิดบ้านใหม่

 
     
  รายละเอียด :
ภาพรวมกิจกรรมเวทีทบทวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้­
คณะผู้บริหาร อปท.เครือข่าย และ อปท.เครือข่าย-
ขยายผล วันที่ 26-27 ส.ค. 2556 ณ อบต.คอรุม
อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

   น้ำตาลมะพร้าว ต.คอรุม  
  คลิปจาก Youtube
โพสโดย Punsook Channel

 
     
  รายละเอียด :
ตำบลคอรุมได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ในชื่อตอน
น้ำตาลมะพร้าว จากการเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนา
ทักษะด้านสื่อโทรทัศน์แก่บุคลากรในเครือข่ายท้องถิ่น­ฯ
โดยบริษัท ว็อชด็อก จำกัด

 

 

     
 
 
         สมาชิกสภา อบต.คอรุม  
 
 
 
   

นายบุญนาม  ดีประเสริฐ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา
อบต.คอรุม หมู่ที่ 1

นายมานิตย์  อ่วมพรม
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา
อบต.คอรุม หมู่ที่ 1


นายปิยะศักดิ์  ภูพืช
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา
อบต.คอรุม หมู่ที่ 2


นางสาวญาณิศา จิวะสังข์
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา
อบต.คอรุม หมู่ที่ 2

 
   
 
     
 
     
Current Pageid = 1